Ga naar de inhoud
Zoeken

Werkwijze kwaliteitstoezicht Wmo

Alle aanbieders van Wmo-voorzieningen in de regio Utrecht worden in het kader van kwaliteitstoezicht minimaal één keer in de vijf jaar bezocht door onze toezichthouders. Hieronder leest u hoe dit proces eruit ziet.

  • Het secretariaat Wmo toezicht neemt contact op met de aanbieder van een Wmo-voorziening.
  • Er wordt een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke van de Wmo-voorziening(en)
  • Ter voorbereiding op het eerste gesprek wordt documentatie opgevraagd (zie hieronder).
  • Tijdens het eerste gesprek wordt samen met de verantwoordelijke een vervolgafspraak gepland voor het bezoeken van locaties en/of cliënten.
  • De toezichthouder stelt op basis van het toezichtbezoek een conceptrapport op. De aanbieder ontvangt dit concept en kan binnen 2 weken reageren op het rapport.
  • Hierna wordt het rapport definitief gemaakt en naar de aanbieder en de gemeente(n) gestuurd waar de aanbieder is gecontacteerd. 
  • Mogelijkheden voor het vervolg zijn: afsluiten van het toezicht, hercontrole, handhaving door gemeente(n).

Documentatie

Wij vragen u uiterlijk een week voor het bezoek documentatie toe te sturen. Hiermee krijgt de toezichthouder inzicht in de werkwijze en kwaliteitsafspraken van zijn/haar organisatie.

U kunt denken aan documenten die inzicht verschaffen in de kwaliteitsborging van de volgende wettelijke voorschriften en kwaliteitsthema’s:

ThemaVoorbeelden van documentatie
Clientgerichtheid

Beleid met betrekking tot de cliëntgerichte ondersteuning.
Bv. Werkwijze ondersteuning, Visie en missie van de organisatie, een blanco intakeformulier en ondersteuningsplan, gedragsnormen of gedragscode

 

Ketensamenwerking en privacy

Beleid met betrekking tot de ketensamenwerking en de privacy.
Bv. Afspraken tussen ketenpartners, toestemmingsformulier voor overdracht gegevens, privacyreglement

Klachten

Beleid met betrekking tot klachten.
Bv. Klachtenregeling, klachtenformulier, jaarlijkse rapportage afhandeling klachten

Medezeggenschap

Beleid met betrekking tot inspraak/medezeggenschap
Bv. Beschrijving van cliëntenraad, tevredenheidsonderzoek

Professionaliteit

Beleid met betrekking tot professionaliteit.
Bv. Functieprofielen en -eisen, scholingsbeleid, overlegvormen zoals teamoverleg en intervisie

Kwaliteitsverbetering

Beleid met betrekking tot de kwaliteit.
Bv. Beschrijving van kwaliteitssysteem, kwaliteitscertificaat, documenten die de kwaliteitscyclus inzichtelijk maken

VeiligheidBeleid met betrekking tot de veiligheid.
Bv. een risico-signalering van cliënten, RI&E, MIC- en MIM-registratie en evaluatie, BHV organisatie, veiligheid van locaties, medicatieveiligheid, BIG-registratie

Meldcode en (kinder)mishandeling Beleid met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling
Bv. De meldcode, stappenplan, kennisbevordering.
Calamiteiten en meldplichtBeleid met betrekking tot calamiteiten.
Bv. Een calamiteitenprotocol, werkwijze calamiteitenmelding, registratie calamiteiten. Zie ook: https://www.ggdru.nl/professionals/toezicht-wmo/melden-calamiteit.html

VOGBeleid met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag.
Bv. Personeelsbeleid indiensttreding.

 

NB. In de praktijk merken wij dat er in sommige gevallen onduidelijkheid is over de bevoegdheid tot inzage persoonsgegevens gedurende het toezichtbezoek. Uit hoofde van onze functie (vanuit de AwB) hebben we inzagerecht in dossiers (zie artikel 6.1 van de Wmo2015). Ter aanvulling treft u hier een link van de website waar de bevoegdheid tot inzage in staat beschreven: 
 
Tevens kunt u in het menu ‘downloads’ het document ‘Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb Wmo’ lezen. Hierin staat de verwerking van persoonsgegevens beschreven (hoofdstuk 7: Persoonsgegevens en de Wmo 2015,  paragraaf 3 ). Ook staat hierin dat inzage mogelijk is voor toezichthoudende ambtenaren.