Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Werkwijze kwaliteitstoezicht Wmo

In verband met het kwaliteitstoezicht worden aanbieders van Wmo-voorzieningen in de regio Utrecht bezocht door onze toezichthouders. De 24 gemeenten zijn verdeeld in vijf inkoopregio’s. Elke inkoopregio stelt jaarlijks vast welke (soort) aanbieders getoetst moeten worden. De samenstelling is op basis van risicofactoren, thema’s, signalen en advies van de toezichthouders. Op deze pagina leest u hoe het proces van het kwaliteitstoezicht eruit ziet. 

Kwaliteitsonderzoek: de stappen

De toetsing

Start van het onderzoek

  • Het onderzoek kan op twee manieren worden uitgevoerd;1. Aangekondigd bezoek: de aanbieder wordt door de toezichthouder geïnformeerd over de werkwijze en er worden afspraken gemaakt met de verantwoordelijke(n). 2. Er vindt wanneer nodig een onaangekondigd bezoek plaats bij de aanbieder. . 
  • De toezichthouder vraagt bij de gecontracteerde gemeenten cliëntaantallen, eventuele signalen en (contact)gegevens van cliënten op die ondersteuning krijgen van  de aanbieder (steekproef).
  • De toezichthouder vraagt beleidsdocumentatie op bij de aanbieder via een beveiligde link. In het document Opvraag documentatie kwaliteitstoezicht Wmo (Lees voor) staan per norm voorbeelden van te ontvangen  beleidsdocumenten die inzicht geven in de werkwijze en de kwaliteit van de aanbieder.  
  • Als een aanbieder ook in een andere regio Wmo-ondersteuning biedt, of als de aanbieder naast Wmo ook andere zorg biedt, dan kunnen de toezichthouders van GGDrU samenwerken en/of gegevens delen met de landelijke inspectie (IGJ) of toezichthouders uit andere regio’s.

Gesprekken

•  Tijdens het (beleids-)gesprek met de aanbieder wordt er gesproken over het beleid dat vooraf is aangeleverd en de visie van de aanbieder. Daarnaast worden er samen met de verantwoordelijke(n) afspraken gemaakt voor het vervolg van het onderzoek. 
•   Er vinden gesprekken plaats met cliënten en professionals over praktijkervaringen. Daarnaast wordt er gekeken in cliënt- en personeelsdossiers. Hierbij wordt bijvoorbeeld beoordeelt of cliëntdossiers veilig en compleet worden opgesteld en of de medewerkers een passende opleiding hebben gedaan... 

Rapport

•    De toezichthouder stelt op basis van de documenten en gesprekken vast aan welke normen de aanbieder wel en niet voldoet (tekortkomingen). Soms kan de toezichthouder een herstelaanbod doen voordat het rapport wordt opgesteld: dit zijn kleine tekortkomingen die snel op te pakken zijn door de aanbieder. De herstelde tekortkomingen worden na afloop van de herstelperiode opnieuw beoordeeld.
•    De toezichthouder stuurt de aanbieder een conceptrapport  waarin ook een advies aan de gemeenten staat geschreven. De aanbieder kan binnen twee weken reageren op het rapport door feitelijke onjuistheden aan te wijzen en een schriftelijke reactie te geven op de inhoud van het rapport, die wordt opgenomen in de bijlage van het rapport.  Zijn er aanpassingen nodig in het rapport, dan ontvangt de aanbieder een tweede conceptrapport. 
•    De aanbieder ontvangt vervolgens het definitieve rapport en geeft een zienswijze op het besluit om het rapport openbaar te maken. Het rapport wordt altijd getoetst aan de voorwaarden voor openbaarmaking (oftewel: ‘kan de inhoud openbaar gemaakt worden?’).
•    Het definitieve rapport wordt verzonden naar de aanbieder en de gemeente(n) waar de aanbieder is gecontracteerd. Het rapport wordt vervolgens openbaar gemaakt via www.toezichtwmo.nl.
•    De gecontracteerde gemeenten zijn na het ontvangen van het rapport verantwoordelijk voor de volgende stappen in het kwaliteitsproces. Mogelijkheden voor het vervolg zijn bijvoorbeeld: afsluiten van het toezicht, handhaving door gemeente(n) via het regionaal vastgestelde handhavingskader, of het uitvoeren van een hercontrole (nieuwe beoordeling).

Bevoegdheden en plichten als toezichthouder

De toezichthouder Wmo heeft vanuit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wettelijke bevoegdheden (rechten) voor het uitvoeren van de functie, zoals het (onaangekondigd) bezoeken van locaties en het inzien en maken van kopieën van dossiers. Daarnaast zijn er plichten waar de toezichthouder zich aan moet houden, zoals het laten zien van een legitimatie als hierom gevraagd wordt en het geheimhouden van informatie. . Alle rechten en plichten van de toezichthouder zijn beschreven in het document Bevoegdheden en plichten toezichthouder Wmo (Lees voor), ook te vinden in het menublok Downloads

Omgang met gegevens

Bij alles wat de toezichthouder doet, moeten persoonsnamen, bijzondere persoonsgegevens en bijvoorbeeld contactgegevens veilig worden gedeeld en niet zichtbaar worden voor anderen, zoals dit in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd.. Eventuele persoonsgegevens of kopieën hiervan worden alleen bewaard zolang dat nodig is: bij afronding van een onderzoek worden deze verwijderd. Documenten en rapporten (zonder persoonsgegevens) van de onderzoeken worden maximaal 10 jaar bewaard. 
In het Privacyreglement van GGD regio Utrecht (Lees voor) vindt u meer informatie over de omgang met persoonsgegevens en de bescherming van privacy door GGDrU.

Openbaarmaking

Vanaf 2021 worden alle rapporten van het kwaliteitstoezicht openbaar gemaakt via www.toezichtwmo.nl. Hiervoor heeft GGDrU een protocol openbaarmaking opgesteld (zie ook artikel 1:3 van de Awb). Rapporten naar aanleiding van signalen en calamiteiten worden niet openbaar gemaakt.
In de factsheet Openbaarmaking bij de Downloads staat het proces van openbaarmaking schematisch weer gegeven.