Ga naar de inhoud
Zoeken

Toezicht Kinderopvang

 

De GGD bezoekt jaarlijks onder gemeentelijke regie kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus. De GGD bekijkt of de centra zich houden aan de Wet Kinderopvang.

Er wordt onder andere gekeken naar:

 • Het pedagogisch klimaat binnen het kindercentrum
 • Voorschoolse Educatie indien de opvanglocatie hiervoor subsidie ontvangt van de gemeente
 • De beroepskwalificatie van de beroepskrachten
 • De aanwezigheid van de verklaring omtrent het gedrag van alle medewerkers
 • De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen.
 • De samenstelling van de stam- en basisgroepen
 • Het veiligheids- en gezondheidsmanagement van het kindercentrum
 • De inhoud en het gebruik van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • De inrichting van het kindercentrum en de oppervlakte ervan in verhouding tot het aantal kinderen
 • De informatievoorziening aan ouders
 • De omgang met klachten van ouders en de oudercommissie

Bij de gastouderbureaus wordt de kwaliteit van de gastouders, de opvang en de kwaliteit van het gastouderbureau getoetst. De GGD voert de inspecties uit in opdracht van de gemeenten.

De GGD voert de onderstaande onderzoeken uit:

 • Onderzoek voor registratie, voorafgaand aan de opening van een nieuwe opvanglocatie
 • Onderzoek na aanvangsdatum exploitatie, binnen drie maanden na opening of start van de locatie
 • Regulier onderzoek, als jaarlijkse routinecontrole
 • Nader onderzoek, indien nodig n.a.v. het voorgaande onderzoek
 • Incidenteel onderzoek na wijzigingen, klachten, signalen en incidenten

Bezoeken van de GGD zijn meestal onaangekondigd, maar kunnen ook aangekondigd plaatsvinden.

Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GiR) Inspecteren en Handhaven

De Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GiR) biedt de GGD en de gemeenten de mogelijkheid om het onderzoeksproces en het handhaven uit te voeren. De GiR heeft een koppeling met het Landelijk Register Kinderopvang. Tussen GiR Inspecteren en GiR Handhaven vindt tevens uitwisseling van gegevens plaats.

De GiR Inspecteren biedt de GGD de mogelijkheid om de rapporten met betrekking tot de onderzoeken uit te werken.
De GiR Handhaven is bestemd voor de gemeenten om de rapporten te verwerken en waar nodig de handhaving uit te kunnen voeren.
Alle gemeenten die aan GGD regio Utrecht verbonden zijn maken gebruik  van de GiR Handhaven.
De GiR is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Informatie handhaving kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving van de Wet kinderopvang. De GGD verwerkt in haar rapportages een advies voor handhaving. Het advies is gebaseerd op het door de gemeenten en GGD gezamenlijk geformuleerde beleid. De gemeente besluit op basis van het inspectierapport, de Wet- en regelgeving en het gemeentelijke handhavingsbeleid welke maatregelen worden ingezet. De gemeente heeft de volgende sanctiemogelijkheden:

 • Aanwijzing
 • Last onder dwangsom
 • Opleggen van een bestuurlijke boete
 • Exploitatieverbod
 • Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang (LRKP)

In uitzonderlijke gevallen kan de GGD (een deel) van de opvang direct stilleggen door middel van een schriftelijk bevel.

Handhaving gemeente Amersfoort

GGD regio Utrecht voert in opdracht van de gemeente Amersfoort het toezicht uit op de kindercentra in de gemeente Amersfoort en neemt - waar nodig - ook ‘lichte’ handhavingstrajecten voor haar rekening. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Amersfoort.

Handhaving gemeente Baarn

GGD regio Utrecht voert in opdracht van de gemeente Baarn het toezicht uit op de kindercentra in de gemeente Baarn en neemt - waar nodig - ook ‘lichte’ handhavingstrajecten voor haar rekening. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Baarn.

Handhaving gemeente Bunnik

GGD regio Utrecht voert in opdracht van de gemeente Bunnik het toezicht uit op de kindercentra in de gemeente Bunnik en neemt - waar nodig - ook ‘lichte’ handhavingstrajecten voor haar rekening. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Bunnik.

Handhaving gemeente Eemnes

GGD regio Utrecht voert in opdracht van de gemeente Eemnes het toezicht uit op de kindercentra in de gemeente Eemnes en neemt - waar nodig - ook ‘lichte’ handhavingstrajecten voor haar rekening. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Eemnes.

Handhaving gemeente Woudenberg

GGD regio Utrecht voert in opdracht van de gemeente Woudenberg het toezicht uit op de kindercentra in de gemeente Woudenberg en neemt - waar nodig - ook ‘lichte’ handhavingstrajecten voor haar rekening. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Woudenberg.

Handhaving overige gemeenten

In de rest van het verzorgingsgebied van GGD regio Utrecht nemen de gemeenten alle handhavingstrajecten (licht en zwaar) voor hun rekening. Ook in deze gemeenten voert de GGD de inspecties uit. Voor meer informatie over het toezicht op de kinderopvang, kijk op de website van uw gemeente.