Ga naar de inhoud

Werkwijze kwaliteitstoezicht Wmo

Alle aanbieders van Wmo-voorzieningen in de regio Utrecht worden in het kader van kwaliteitstoezicht één keer in de drie jaar bezocht door onze toezichthouders. Hieronder leest u hoe dit proces eruit ziet.

 • De toezichthouder neemt contact op met aanbieder van Wmo-voorziening (-en)
 • Voorbereidende documentatie naar wmotoezicht@ggdru.nl (zie hieronder)
 • Afspraak met verantwoordelijke Wmo-voorzieningen
 • Vervolgafspraak bezoek locaties
 • Conceptrapportage: binnen 2 weken reactie van aanbieder
 • Definitieve rapportage: naar aanbieder en naar de gemeente. Mogelijkheden voor het vervolgtraject: afsluiting, heronderzoek of handhaving.

Documentatie

Wij vragen u uiterlijk een week voor het bezoek documentatie toe te sturen. Hiermee krijgt de toezichthouder inzicht in de werkwijze en kwaliteitsafspraken van de organisatie.

U kunt bijvoorbeeld denken aan documenten die inzicht verschaffen in de kwaliteitsborging van de volgende wettelijke voorschriften en kwaliteitsthema’s:

Kwaliteitsthema’sTe denken valt aan beleid t.a.v.:
AHet aanbod van diensten of activiteiten wordt veilig verstrekt 
 • Verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s) van medewerkers
 • Personele bezetting
 • Calamiteiten
BDe kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld door professionals wordt bevorderd.
 • Protocol of hoe te handelen
 • Aandachtsfunctionaris
CDe voorziening wordt doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht verstrekt.
 • Bejegening
 • Inspraak en toestemming cliënt bij ondersteuningsplan
DEr wordt rekening houden met de op de beroepskrachten rustende verantwoordelijkheid.
 • Deskundigheidsborging en -bevordering van medewerkers
 • Functieprofielen binnen de organisatie
EDe voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt.
 • Afstemming zorg en ketensamenwerking
 • Cliëntparticipatie
FEr wordt rekening gehouden met de rechten van de cliënt.
 • Klachten
 • Persoonsgegevens
 • Gedragscode
 • Medezeggenschap

 

NB. In de praktijk merken wij dat er in sommige gevallen onduidelijkheid is over de bevoegdheid tot inzage persoonsgegevens gedurende het toezichtbezoek. Uit hoofde van onze functie (vanuit de AwB) hebben we inzagerecht in dossiers (zie artikel 6.1 van de Wmo2015). Ter aanvulling een link naar de website waar de bevoegdheid tot inzage in staat beschreven: wetten.overheid.nl.
 
Tevens kunt u in het menu ‘downloads’ het document ‘Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb Wmo’ lezen. Hierin staat de verwerking van persoonsgegevens beschreven (hoofdstuk 7: Persoonsgegevens en de Wmo 2015,  paragraaf 3 ). Tevens staat hierin dat inzage mogelijk is voor toezichthoudende ambtenaren.