Ga naar de inhoud

Melden calamiteit

Voor het melden van een calamiteit kunt u gebruik maken van deze beveiligde link Meldingsformulier.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. Bij calamiteiten valt te denken aan onverwachte of niet-beoogde gebeurtenissen als:

  • Onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
  • Suïcide van een cliënt;
  • Overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door cliënten, hulpverleners, ouders of verzorgers.

Maar ook onverwachte of onvoorziene gebeurtenissen waarvan u verwacht dat deze kunnen leiden tot bijvoorbeeld de verstoring van de openbare orde en/of veiligheid en maatschappelijke onrust.

Wanneer moet een calamiteit gemeld worden?

De aanbieder is wettelijk verplicht, uiterlijk binnen 3 dagen, hiervan melding te maken bij de toezichthouder. Bij twijfel ook altijd melden of contact zoeken, zodat de toezichthouder op basis van de situatie kan beoordelen of het daadwerkelijk een calamiteit betreft. Hiermee voorkomt de aanbieder dat achteraf komt vast te staan dat wel sprake was van een calamiteit en hij dat ook kon weten. De aanbieder is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg, en daarom wettelijk verplicht calamiteiten te melden.

Wat is de rol van toezicht door GGD regio Utrecht?

De toezichthouder van GGD regio Utrecht is aangewezen door de gemeenten in de provincie Utrecht om toezicht uit te voeren op de kwaliteit van de Wmo ondersteuning. Hierbij doet de toezichthouder onderzoek naar calamiteiten en meldingen van geweld bij aanbieders. Het melden van calamiteiten en het voorleggen van een calamiteitenrapportage door de aanbieder aan de toezichthouder is een externe toetsing en daarmee een extra waarborg voor een zorgvuldig leerproces.
Lees hierover meer in het Protocol calamiteitentoezicht Wmo GGD regio Utrecht (te vinden in het menu Downloads). 

Wat is doel van het calamiteitenonderzoek?

Een calamiteitenonderzoek is nodig om te achterhalen hoe en waarom een gebeurtenis heeft kunnen plaatsvinden. Hiermee kunnen passende maatregelen worden genomen om deze oorzaken aan te pakken. Het onderzoek heeft als doel ervan te kunnen leren, zodat de kans op herhaling wordt verkleind en de ondersteuning verbeterd. In het onderzoek gaat het dan ook om vermijdbaarheid en niet verwijtbaarheid. 
Lees hierover meer in de Instructie calamiteitenonderzoek (te vinden in het menu Downloads). 

Privacyreglement van GGDrU

Lees hierover meer in het Privacyreglement van GGD regio Utrecht.