Ga naar de inhoud
Zoeken

Uw privacy

 

GGD regio Utrecht hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Inwoners kunnen ervan uitgaan dat hun persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Hier vindt u algemene informatie over hoe GGD regio Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

GGDrU registreert persoonsgegevens om aan zijn wettelijke taken te kunnen voldoen en om de juiste zorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan naam, adres, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en medische gegevens. De GGD zet deze gegevens in een (digitaal) dossier. Soms vragen wij u die informatie zelf aan ons beschikbaar te stellen en in sommige gevallen krijgen we de gegevens van andere instanties. Centraal bij alle gegevensverwerkingen staat dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat dit een verplichting is onder de AVG, maar ook omdat wij het erg belangrijk vinden dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en dat niet zomaar iedereen hier toegang tot krijgt.

In de AVG staan verplichtingen die organisaties en instellingen hebben met betrekking tot persoonsgegevens. Dit heeft als doel om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo schrijft de wet voor wanneer een GGD gegevens mag verzamelen, welke informatie gevraagd mag worden en wie ermee mag werken. Bovendien geeft de wet de betrokkene, degene van wie de persoonsgegevens zijn, een aantal rechten. Zo kunt u een verzoek indienen tot inzage, correctie, overdragen, aanvullen of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Heeft u een datalek ontdekt? Laat het ons weten

Privacyreglement

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen GGDrU. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Uitzondering hierop is wanneer u gegevens opvraagt van uw kind, die de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt.

  JGZ en uw privacy (Lees voor)
√  Privacyreglement (Lees voor)

Contact over privacy

Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u het klachtenformulier op de website invullen. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in een geschil.

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, overdragen of aanvullen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Functionaris gegevensbescherming van GGDrU.