Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Uw privacy

 

In de algemene privacyverklaring leggen wij uit hoe GGD regio Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en verzoeken u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring GGD regio Utrecht (GGDrU)

GGDrU registreert persoonsgegevens om aan zijn wettelijke taken te kunnen voldoen en om de juiste zorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan naam, adres, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en medische gegevens. De GGD zet deze gegevens in een (digitaal) dossier. Soms vragen wij u die informatie zelf aan ons beschikbaar te stellen en in sommige gevallen krijgen we de gegevens van andere instanties. Centraal bij alle gegevensverwerkingen staat dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat dit een verplichting is onder de AVG, maar ook omdat wij het erg belangrijk vinden dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en dat niet zomaar iedereen hier toegang tot krijgt.

In de AVG staan verplichtingen die organisaties en instellingen hebben met betrekking tot persoonsgegevens. Dit heeft als doel om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo schrijft de wet voor wanneer een GGD gegevens mag verzamelen, welke informatie gevraagd mag worden en wie ermee mag werken. Bovendien geeft de wet de betrokkene, degene van wie de persoonsgegevens zijn, een aantal rechten. Zo kunt u een verzoek indienen tot inzage, correctie, overdragen, aanvullen of verwijderen van uw persoonsgegevens.
Lees meer over het gebruik van persoonsgegevens.

Privacyreglement

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen GGDrU. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Uitzondering hierop is wanneer u gegevens opvraagt van uw kind, die de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt.

  JGZ en uw privacy (Lees voor)
√  Privacyreglement (Lees voor)

Vragen of klachten in regio Utrecht

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, of een klacht over de wijze waarop GGDrU met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt een mail sturen naar: privacyloket@ggdru.nl.

Ook kunt u een klacht indienen over GGDrU bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt zich tot hen wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in een geschil.

GGDrU heeft een Functionaris gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens.
U kunt contact met de FG opnemen via privacyloket@ggdru.nl of door te bellen naar 030-608 60 86.

Heeft u een klacht over de werkwijze van GGD regio Utrecht, dan kunt u het klachtenformulier op de website invullen
Klachten voor een andere regio kunnen wij niet beantwoorden, u vindt de regio via deze link: www.ggd.nl/
Klachten of vragen over het algemene Corona Beleid kunt u stellen via deze link: Contact Rjiksoverheid.nl

Heeft u een advies of idee om ons werk te verbeteren gebruik dan het formulier wat kan beter.