Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn

 

Gezondheid betekent voor iedereen iets anders. Niet iedereen is even gezond of ervaart gezondheid hetzelfde. Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Ook met een beperking of chronischeziekte kun je immers het beste uit je leven halen. Werk en het hebben van sociale contacten, bijvoorbeeld, zijn van grote invloed op de mate waarin je je gezond voelt. Of het gegeven dat je je veilig voelt in je omgeving, je frisse lucht inademt en buitenruimte hebt waarin je kunt bewegen.

Investeren in gezondheid betekent verbindingen aangaan in onze omgeving op terreinen die de overheid tot haar taken rekent. Voorbeelden daarvan zijn dat wij aansluiten bij sociale wijkactiviteiten, of gemeenten adviseren hoe de openbare ruimte, op basis van de nieuwe omgevingswet, zo gezond mogelijk kan worden ingericht.

Verschillen in gezondheid

De kans op een goede gezondheid is niet voor iedereen gelijk. Wie in armoede opgroeit, is gemiddeld 19 jaar van zijn leven minder gezond. Mensen verschillen in economisch, cultureel opzicht van elkaar en ook in de mate waarin zij persoonlijk de vaardigheden hebben om zelf hun leven en gezondheid positief te beïnvloeden. Collectieve preventieve maatregelen door gemeenten en anderen - ook buiten het terrein van zorg en welzijn, bijvoorbeeld inrichting van de woonomgeving, toegankelijke sportvoorzieningen - dragen bij aan het verkleinen van deze verschillen. Tegelijkertijd betekent ‘meedoen’ in de samenleving voor iedereen iets anders. Daarom zoeken we naar aansluiting bij wat mensen in een bepaalde context nodig hebben, afhankelijk van ieders wensen, talenten en mogelijkheden.

GGDrU: lokale partner in gezondheid en preventie

GGDrU is de organisatie die de gemeenten hierover adviseert, ondersteunt en verschillende taken uitvoert. Wij spannen ons in om voor alle inwoners kansen op goede omstandigheden te creëren, voor een zo gezond mogelijk leven - thuis, in de directe woonomgeving, op school, op het werk en in de vrije tijd. Bij GGDrU kunnen inwoners terecht voor informatie over hoe zij hun gezondheid kunnen verbeteren en risico’s kunnen verkleinen; ouders met opvoedvragen, jongeren, reizigers, of mensen die zich zorgen maken of hun omgeving een risico vormt voor hun gezondheid. Wij zijn er voor iedereen. En omdat GGDrU iedereen een gelijke kans willen geven, doen we extra moeite voor mensen voor wie het moeilijker is om zonder hulp gezonde keuzes te maken.

Midden in de samenleving

GGDrU staat midden in de samenleving en maakt deel uit van een breed netwerk van maatschappelijke organisaties uit onder andere de zorg, onderwijs, sport en veiligheid. Met onze collega’s binnen en buiten GGDrU, werken wij intensief samen om de regio Utrecht gezonder te maken. Het leggen van verbindingen en het uitwisselen van kennis in het lokale sociale domein is daarbij essentieel. Steeds zijn wij op zoek naar maatregelen en interventies die ‘zinnig en zuinig’ zijn; door kritisch te kijken naar effecten en kosten van eigen en andermans handelen en te zoeken naar inventieve alternatieven.

Alert in situaties die de gezondheid bedreigen

GGDrU onderzoekt en signaleert situaties die de gezondheid kunnen bedreigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om infectieziekten die worden overgebracht door dieren of mensen, zoals door teken of de griep; om een milieu-incident; om een gevaarlijke situatie bij een opvang voor kinderen of ouderen; om een huis dat zo vervuild is dat het onveilig wordt; om het signaleren van armoede of kindermishandeling of om signalen dat een groeiende groep inwoners zich niet gezond voelt of ongezond leeft, bijvoorbeeld als gevolg van depressie of overgewicht. Als wij een bedreigende situatie signaleren, nemen wij maatregelen en adviseren het bestuur, samenwerkingspartners en/of inwoners over hoe zij zo efficiënt mogelijk de risico’s kunnen verkleinen.

Kernboodschap GGDrU

Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties werken wij, samen met anderen, aan een gezond en veilig leven. 

Wij werken aan een samenleving, waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en gezonde keuzes te maken, en waarin gezondheidsbedreigingen alert worden gesignaleerd.