Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Terugblik bestuursagenda 2019 - 2023

Op 23 januari 2019 is de bestuursagenda 2019-2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De vijf pijlers uit de huidige bestuursagenda zijn Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving, Langer gelukkig en gezond zelfstandig, Eigentijds besturen en Doorontwikkeling interne organisatie.

Kansrijk Opgroeien 

GGDrU draagt bij aan een belangrijke maatschappelijke opgave: goede zorg voor de jeugd van -9 maanden tot 18 jaar. Gezonde jongeren worden straks zelf gezonde ouders. En hoe gezonder die ouders, hoe gezonder hún kinderen opgroeien.
In de visie van GGDrU is Jeugdgezondheidzorg dé sleutel voor kansrijk opgroeien. GGDrU is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Naast het wettelijke 0 - 18 Basispakket speelt GGDrU in op de behoefte en lokale situatie van gemeenten, door te adviseren en te verbinden. VoorZorg, Nu Niet Zwanger en Stevig Ouderschap zijn stuk voor stuk belangrijke interventies voor gezonde, toekomstige generaties, waarmee in de afgelopen jaren mooie resultaten zijn geboekt, die nu (nog) niet door alle gemeenten ingezet worden.

Gezonde leefomgeving 

GGDrU maakt zich hard voor een leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico’s. Een veilige en gezonde leefomgeving vergroot het woonplezier van inwoners. Het maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om zich te vestigen, wat goed is voor de lokale economie en de werkgelegenheid.
De pijler Gezonde leefomgeving omvat meerdere beleidsterreinen binnen gemeenten. Dit vraagt om integrale besluitvorming en samenhang van alle relevante aspecten, zoals gezondheid, bestemmingsplannen, inrichting openbare ruimte, etc. De Omgevingswet helpt bij het opstellen van omgevingsplannen en -visie, waarbij iedereen in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt. In het kader van Gezonde leefomgeving werken GGDrU en gemeenten ook samen aan een gezonde schoolomgeving, waar kinderen en jongeren zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen.

Langer gelukkig en gezond zelfstandig 

Langer gelukkig en gezond zelfstandig kunnen leven begint al bij de geboorte en hangt samen met een gezonde levensstijl. Hoe langer er sprake is van ongezond gedrag, des te moeilijker het is om dit te veranderen. Gezond ouder worden is dus van álle leeftijden. Het wordt als maatschappelijk thema steeds belangrijker, omdat het aantal ouderen in de totale bevolking de komende jaren verder toeneemt en mensen steeds ouder worden.
Mensen blijven, meer dan vroeger, over het algemeen langer gezond, vitaal en actief, en ze doen en willen nog van alles. Wanneer de gezondheid afneemt, blijven ouderen o.a. door de Wet langdurige zorg (Wlz) en het verdwijnen van verzorgingstehuizen, steeds langer zelfstandig thuis wonen. Ook dan willen zij regie over hun eigen leven blijven houden. Tegelijkertijd worden zij door hun gevorderde leeftijd relatief meer geconfronteerd met ziektes, verlies, eenzaamheid en fysieke beperkingen (bijv. in mobiliteit). Eigen regie op het leven is daarmee niet eenvoudig. Er is vaker (extra) hulp en ondersteuning nodig.
GGDrU adviseert over wat gedaan kan worden om ouderen te ondersteunen, zodat zij langer gelukkig en gezond zelfstandig kunnen zijn. Preventieve ouderenzorg, gericht op een gezonde leefstijl van alle inwoners in de regio en waar nodig het vergroten van veerkracht, helpt mensen zo gezond mogelijk oud te worden. Een slim ingerichte leefomgeving, die bewegen stimuleert en waar ouderen veilig kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen, draagt daar ook toe bij.

Eigentijds besturen 

Het verbinden van 26 opdrachtgevers in één regionale organisatie als GGDrU is niet eenvoudig. Een heldere en eigentijdse governance is dan ook van groot belang. Dat doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden bij de governance van GGDrU. 

Doorontwikkeling organisatie 

Als toekomstgerichte organisatie investeert GGDrU permanent in organisatieontwikkeling. Hierbij is ingezet op leiderschap, ontwikkeling van de professionals binnen GGDrU, zelforganisatie en een passende organisatiestructuur. De bedrijfsvoeringsorganisatie is steviger geworden en werkt meer vraaggericht. ‘GGDrU in beweging’ is hiermee niet afgerond, de samenleving beweegt en verandert immers permanent; GGDrU wil daar flexibel en veerkrachtig voor blijven klaarstaan

Regionale en nationale context

De bestuursagenda 2019-2023 staat niet op zichzelf, de agenda sluit aan bij en is onderdeel van ontwikkelingen, netwerken en publicaties op regionaal en nationaal niveau. Belangrijk daarin zijn bijvoorbeeld de Health Hub Utrecht (HHU) waar alle partners met elkaar werken aan een gezond en gelukkig leven voor de inwoners in 2030. Naast de HHU hebben ook partners in regio Eemland eind 2021 een Gezondheidsakkoord ondertekend, waarin zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor (tijdig) beschikbare preventie- en gezondheidsvoorzieningen voor alle inwoners. En denk aan het Nationaal Preventieakkoord waarin meer dan zeventig partijen samen aan de slag gaan om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Belangrijk zijn ook de opgaven in het sociaal domein waar gemeenten en hun partners, waaronder GGDrU, volop mee bezig zijn. Richtinggevend voor ons zijn publicaties zoals van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur over de stad als gezonde habitat, van de WRR over een perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, en van de taskforce van VWS over de juiste zorg op de juiste plek. Al deze ontwikkelingen geven richting. GGDrU wil hiervan een vertaalslag maken die passend is bij onze regio en lokale inkleuringen.