Ga naar de inhoud

Planning en control cyclus

De planning en control cyclus van GGDrU is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur moet voor de zomer de begroting voor het volgende jaar vaststellen, zodat gemeenten deze mee kunnen nemen in het najaar voor hun eigen begroting. 

Planning

De bestuursagenda vormt het begin van de planning en control cyclus. Het Algemeen Bestuur stelt deze iedere vier jaar vast. Hierin geeft het bestuur aan welke plannen en producten zij willen realiseren, welke middelen daarmee gemoeid zijn en op welke manier dit aansluit bij de missie en visie.

GGDrU begint daarom ruim een jaar van te voren, via de kaderbrief, met de voorbereidingen van iedere begroting. De kaderbrief wordt ambtelijk en bestuurlijk in het najaar voorbereid. Daarna biedt het bestuur deze voor zienswijze aan bij de raden. GGDrU vraagt raden daarmee ruim een jaar van te voren om hun richting voor GGDrU mee te geven. 

Een tweede moment is er vóór de vaststelling van de begroting, ook hier vraagt GGDrU raden om een zienswijze. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat het Dagelijks Bestuur van GGDrU ten minste acht weken voordat zij de begroting voor vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorlegt voor zienswijze voorlegt aan de raden. Het Dagelijks Bestuur houdt zich tenminste aan de wettelijke termijn. In de praktijk vraagt GGDrU tien tot elf weken voor het besluit om een zienswijze van de raden. Omdat de vergadercycli van de 26 gemeenten in onze regio allemaal verschillen, lukt het helaas niet om op elk daarvan aan te sluiten.

Al met al is dit een langdurig traject waardoor begrotingswijzigingen onvermijdelijk zijn. Dit komt onder andere door wetswijzigingen of nieuwe CAO-afspraken.

Control: Bestuursrapportage en jaarstukken, verantwoording

Uiteraard kent de cyclus ook een verantwoording zijde. Deze bestaat uit de twee bestuursrapportages na vier en acht maanden aan het Algemeen Bestuur, en de jaarstukken. GGDrU verzendt de jaarstukken, conform de wettelijke verplichting, in het voorjaar ter kennisname aan de raden.