Ga naar de inhoud

Ombuigingsplan ten behoeve van basis op orde

Onderdeel van de bestuursagenda 2016-2019 is het project de basis op orde’. Het ombuigingsplan geeft aan welke intensiveringen nodig zijn en ook hoe de (verwachte) financiële dekking van deze intensiveringen plaatsvindt. Uitgangspunt is binnen de bestaande financiële middelen blijven. 

In 2014 constateerde het Algemeen Bestuur reeds dat GGD regio Utrecht (GGDrU) kwetsbaar was en nog is op de bedrijfsondersteunende onderdelen (‘de basis’)We moeten deze onderdelen versterken om goed uitvoering te kunnen geven aan de taken van GGDrU. Ten behoeve van de versteviging van de bedrijfsvoering stelde het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 het ombuigingsplan vast. Bij de behandeling van (de eerste uitwerking van) het ombuigingsplan onderkende het Algemeen Bestuur dat het plan ambitieus is en getuigt van lef door GGDrU. Ook constateert het bestuur dat GGDrU hiermee scherp aan de wind moet varen en dat een aanvullende (al dan niet structureel) gemeentelijke bijdrage op enig moment niet kan worden uitgesloten. In het eerste kwartaal van 2018 actualiseerden wij het ombuigingsplan. Dit leidde tot bijstellingen, allemaal binnen de gestelde financiële kaders.

Besparingen

Het behalen van de beoogde besparingen is mede afhankelijk van het succesvol afronden van de vervanging van de huidige ICT-infrastructuur. Daarnaast is de aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (op weg naar een digitaal GGD dossier) belangrijk voor het realiseren van de ombuigingen. Met de nieuwe ICT infrastructuur en het DD JGZ zijn niet alleen exploitatiekosten gemoeid; zij maken ook andere, slimmere, manieren van het organiseren van werk mogelijk. Daarnaast houdt het ombuigingsplan rekening met mogelijke exploitatievoordelen over de jaren 2017 en 2018.

Risicoparagraaf

Het ombuigingsplan kent een hoog risicoprofiel. Wij nemen de betekenis hiervan mee in de risicoanalyse voor de begroting 2019. We vertalen dit weer in de minimaal benodigde omvang van het weerstandsvermogen van GGDrU.