Ga naar de inhoud

Gemeenschappelijke regeling: Hoe zit dat?

De Wet publieke gezondheid (Wpg) maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de bescherming en bevordering van de publieke gezondheid voor hun inwoners. Daarbij verplicht de wet gemeenten tot het in stand houden van een GGD om uitvoering te geven aan deze verantwoordelijkheden. 

Dit moeten gemeenten doen  door middel van een gemeenschappelijke regeling. Dit maakt een GGD onderdeel van het openbaar bestuur in de vorm van een openbaar lichaam; met alle eisen die daaraan worden gesteld.

Gemeenschappelijke regelingen en gemeenschappelijke regeling GGDrU

Andere stelsels

Tegelijkertijd moet GGD regio Utrecht (GGDrU) voor de zorg die hij levert voldoen aan de Wet toezicht zorginstellingen. De wet merkt GGDrU daarmee aan als een zorginstelling en het toezicht dat daarbij hoort. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt als stelselverantwoordelijk departement ook eisen aan GGD-en. Hierdoor is sprake van medebewind voor gemeenten.

Tenslotte verplichten de Wet veiligheidsregio’s en Wet publieke gezondheid  gemeenten de gebiedsindeling van de veiligheidsregio te volgen.  Een GGD is verantwoordelijk voor diverse processen in de crisisbestrijding in het veiligheidsdomein.

Goed bestuur

Het bovenstaande maakt het samenspel van opdrachtgever(s) en opdrachtnemer niet simpel. Wie doet wat en in welke hoedanigheid? Hoe weet je of ieder het beste van zichzelf geeft? Hebben alle betrokkenen dezelfde kijk op de toekomst? Het linken van  26 opdrachtgevers aan een en dezelfde opdrachtnemer is een complexe opgave. Een heldere governance kan hier goede handvatten bieden! Governance is een mooi woord voor goed besturen. Goed besturen doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur.

Samenwerken wil altijd zeggen dat je als gemeente je invloed deelt met anderen; gemeenten in dit geval. Dat levert je voordelen op, als het goed is, maar je boet ook in op een stuk autonomie.

Verantwoordelijkheid delen

Heel nadrukkelijk speelt dit bij Gemeenschappelijke Regelingen. Daarmee zijn taken en bevoegdheden overgedragen en wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid gedeeld met veel andere deelnemende gemeenten. De gemeente in kwestie heeft daarbij een stuk van zijn rechtstreekse vertegenwoordiging ingeleverd. De invloed van een individuele gemeente is daardoor vaak gering. Door slimme samenwerking kunnen gemeenten en GGDrU in een vroeg stadium grotere invloed uitoefenen.