Ga naar de inhoud

De opdrachtgever en afnemers

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert vooral opdrachten uit in opdracht van de 26 gemeenten van de regio Utrecht. Hieronder ziet u een takenmatrix van GGDrU waarin  de taken staan die GGDrU in opdracht van gemeenten uitvoert. Daarnaast voert GGDrU ook een aantal taken uit voor derden, die in het verlengde van haar takenpakket liggen. Dit zijn bijvoorbeeld taken in het kader van Publieke Gezondheid Asielzoekers in opdracht van het COA, de TBC-screening en behandeling van gedetineerden in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen en andere werkzaamheden gefinancierd door derden.

Taken voor derden zijn bijvoorbeeld taken in het kader van Publieke Gezondheid Asielzoekers in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de TBC-screening en behandeling van gedetineerden in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen en andere werkzaamheden gefinancierd door derden.

Wettelijke taken: (Basispakket)

GGDrU voert de wettelijke verplichte taken uit namens alle gemeenten als collectief, hoofdzakelijk op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze collectieve, verplichte wettelijke taakuitvoering wordt de basistaakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten is het basispakket. De afnemers zijn alle gemeenten, dat wil zeggen: alle inwoners van onze gemeenten.

Collectieve taken regio Utrecht (basisplus-pakket)

Gemeenten spraken af dat GGDrU ook een aantal taken wettelijk verplichte taken uitvoert die niet per se bij GGDrU hoeven worden belegd. Het belang van het collectief staat hierbij voorop. Het stelt de gemeenten in staat het product gezamenlijk op de in hun ogen meest professionele en efficiënte wijze aan de burgers te leveren. Deze gezamenlijk opgedragen taakuitvoering wordt de basisplus-taakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten heet het basispluspakket. Denk bijvoorbeeld aan jeugdgezondheidszorg. Ook hier zijn de afnemers in principe alle gemeenten en hun inwoners.

Intensivering wettelijke taken (Intensiveringspakket)

Het kan zijn dat een individuele gemeente de uitvoering van het basispakket geïntensiveerd aan haar inwoners wil aanbieden. Dat kan. Minder doen dan de wet zegt is niet toegestaan maar meer doen wel. Het kan ook voorkomen dat een groep van gemeenten dat samen wil laten doen. Ook in dat geval voert GGDrU dit uit per individuele gemeente. Onze  gemeenschappelijke regeling voorziet namelijk alleen in de mogelijkheid van individuele dienstverlening (per gemeente), waartoe de gemeente en GGDrU een overeenkomst afsluiten. Deze individuele intensivering in het collectief wettelijke pakket wordt geïntensiveerde taakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten noemen wij het intensiveringspakket. Afnemers zijn de gemeenten die deze afspraken met ons hebben gemaakt en hun inwoners.

Maatwerkpakket

Tot slot is het voor gemeenten mogelijk om op individuele basis GGDrU taken te laten uitvoeren, die geen wettelijk verplichte grondslag hebben. Ook hier gaat de individuele gemeente op basis van de gemeenschappelijke regeling een overeenkomst aan met GGDrU. Voor een groep van gemeenten geldt hetzelfde. Deze overeenkomsten zijn in de regel gemeente-specifiek. GGDrU bekijkt vooraf  of de gewenste werkzaamhedenpassen bij doel en taak  van GGDrU passen en op solide wijze door de bedrijfsvoering van GGDrU kunnen worden ondersteund. Hier geldt derhalve vrijheid in gebondenheid. Deze individuele, relatief vrije taakuitvoering wordt maatwerktaakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten heet het maatwerkpakket, dat louter wordt afgenomen door de gemeenten in kwestie en hun inwoners.

Een schematische indeling van de taken van uw GGD leest u in de pdf (download).