Ga naar de inhoud

Interne cohesie tot stand brengen

Het Verhaal van GGDrU, dat we in 2017 samen met medewerkers hebben gemaakt, gebruiken we voor het ontwikkelen van de organisatie-identiteit, het ontwikkelen van passend leiderschap en het aanpassen van de organisatie aan de opdracht; een dienende structuur maken.

Eén GGD regio Utrecht

Op alle niveaus binnen de organisatie gaat het om samenwerken en om het samen bereiken van resultaten. Essentieel daarbij is de samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen. ‘Het verhaal van GGDrU’ is daarom nodig om de interne cohesie binnen de organisatie te vergroten. Het geeft focus en ruimte voor gericht en afgestemd handelen van medewerkers en stimuleert passend gedrag.

Uiteraard ligt hier een nadrukkelijke taak bij de leidinggevenden. Zij zijn er voor het creëren van een klimaat voor medewerkers van veiligheid en vertrouwen. Tegelijkertijd ligt er een rol voor elke individuele medewerker van GGDrU. De ontwikkeling van GGDrU gaat daarbij uit van het gedachtengoed van de ‘lerende organisatie’. Een organisatie die, in een voortdurend veranderende omgeving, in staat is zich permanent te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen.

Persoonlijk leiderschap

Het verbinden van de afdelingen tot één organisatie, het realiseren van een gewenste beweging en de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie vragen om een eenduidige invulling van leiderschap bij GGDrU. Leidinggevenden zullen een sterke voortrekkersrol hebben in deze beweging. Vernieuwing en creativiteit zijn daarbij belangrijk, evenals het stimuleren van kritisch denken en het geven plus ontvangen van feedback. Om dit te realiseren wordt een leiderschapstraject ingezet, gericht op een eenduidige invulling van leiderschap, werkend vanuit de kernwaarden van GGDrU. Uitgangspunt is het benutten van talent en het geven van ruimte voor ontwikkeling.

Tevens starten we een traject voor professionals gericht op werken vanuit de waarden, en werken aan procesvaardigheden, communiceren en bestuurlijke en omgevingssensitiviteit.

Dienende structuur maken

De organisatiestructuur zal moeten worden aangepast aan de opgave die GGDrU heeft. Het goed kunnen samenwerken met gemeenten en andere stakeholders vraagt om een organisatie die snel kan inspelen op (veranderende) vragen aan diensten en producten, flexibel en veerkrachtig . Om te kunnen werken vanuit het collectief, GGD-breed en strategisch, en vanuit ‘het verhaal van GGDrU’ is een centrale positionering van een aantal taakvelden noodzakelijk, en op termijn ook een meer platte organisatie. Daarmee wordt maximaal gebruik gemaakt van de kennis en kunde van GGDrU.