Ga naar de inhoud

Geluid

decoratief

Geluid uit bijvoorbeeld een radio, bestaat uit trillingen in de lucht. Als deze trillingen in het oor komen, horen we geluid. Ongewenste geluiden kunnen een gevoel geven van ergernis of onbehagen. Dan spreken we van geluidhinder.

Ongeveer 40% van de Nederlanders ervaart in de woonomgeving (soms) hinder van geluid door verkeer en/of industrie. Wegverkeer (m.n. brommers), burengeluid en vliegverkeer zijn de belangrijkste hinderbronnen. Lees hier verder wanneer u specifiek hinder heeft van laag frequent geluid.

Gezondheidsklachten door geluid

Mensen reageren verschillend op geluid. Uit onderzoek is bekend dat geluid bij een deel van de mensen negatieve effecten heeft op de gezondheid. Maar het is niet te voorspellen waarom de één wel klachten krijgt en de ander niet. Geluidhinder kan onder andere zorgen voor hinder, verstoring van de slaap, stress, hart- en vaatziekten en gehoorschade. Ook kan geluidhinder gevolgen hebben voor prestaties op het werk of school.

Hoeveel last iemand heeft van geluidhinder hangt af van onder andere de sterkte van het geluid, de toonhoogte, de situatie en de persoon.

Wat kunt u zelf doen om geluidhinder te verminderen?

Er zijn twee mogelijkheden. Het geluidsniveau van het waargenomen geluid wordt aangepakt. Of geprobeerd wordt om te leren omgaan met de hinder.

Geluidsniveaus kunnen op onder worden beperkt door:

 • Opzoeken van stille plekken.
 • Bouwkundige maatregelen treffen aan de woning.
 • Het geluidniveau van de bron beïnvloeden
 • Zelf minder lawaai maken.

Leren omgaan met geluidhinder kan op de volgende manieren:

 • Loslaten van de hinder: Probeer het geluid geen (negatieve) aandacht te geven.
 • Afleiding: Door te luisteren naar aangename geluiden of muziek wordt de hinder minder of kan het geluid gemaskeerd worden. 
 • Medisch onderzoek: Wanneer u de enige bent die het geluid hoort én u hoort dit op verschillende plaatsen, dan is het mogelijk dat u last heeft van oorsuizen (tinnitus).

Rol GGD regio Utrecht

 • (Beleids)advisering aan bewoners en gemeenten in de regio van de GGD regio Utrecht (onder andere in geval van geluidhindersituaties).
 • Meewerken aan informatiebijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente.
 • Informatie verstrekken over geluid in relatie tot gezondheid.

Laag frequent geluid

Sommige mensen kunnen zeer lage tonen horen die anderen niet waarnemen. We noemen deze lage tonen laagfrequent geluid. Mensen die het wel horen kunnen hier erg veel last van hebben. Het levert vaak onbegrip op bij anderen en dat kan de waarnemer onzeker maken. Het is meestal een opluchting als de oorzaak van de klacht achterhaald kan worden.

Gezondheidsklachten door laagfrequent geluid

Mensen omschrijven laagfrequent geluid meestal als ‘het gedreun van een draaiende wastrommel’. Sommigen geven aan dat ze laagfrequent geluid meer voelen dan horen. Ze beschrijven het als een drukkend gevoel of een trilling. Bij laagfrequent geluid zijn genoemde klachten druk op de oren, het hoofd, de keel of de borst. Dit kan leiden tot stress en hierdoor kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Lichamelijke reacties variëren van ongemak en spanning, vermoeidheid en irritatie, tot concentratie- en slaapstoornissen, misselijkheid, duizelingen, depressies en soms paniekaanvallen.

Het waarnemen van laagfrequent geluid kan ook een medische oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld oorsuizen (tinnitus). Iemand met tinnitus hoort geluiden als fluiten, suizen, piepen, brommen en zoemen, zonder dat er een uitwendige bron is. Deze geluiden kunnen variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag, van continu tot af en toe. U kunt door uw huisarts worden verwezen naar een KNO-arts (keel-neus-oor) voor nader onderzoek.

Wat kunt u zelf doen om hinder van laagfrequent geluid te verminderen?

 • Probeer de bron van het geluid te vinden. Dit is helaas vaak erg moeilijk. Dit komt doordat laagfrequent geluid over grote afstanden hoorbaar is en het moeilijk te bepalen is uit welke richting het komt. De bron van laagfrequent geluid is vaak dicht bij huis te vinden, bijvoorbeeld een elektrisch apparaat. Maar ook een bron op enkele kilometers afstand zoals zwaar verkeer of een bedrijf kan hinder veroorzaken. Om te testen of het geluid uit de woning komt, kan de hoofdschakelaar worden uitgezet om te horen of het geluid dan weg is. In veel gevallen van laagfrequent geluid wordt nooit duidelijk wat de bron is. Ook als deze wel bekend is, bestaat er een reële kans dat hier niets aan gedaan kan worden.
 • Maskeer het laagfrequente geluid met een geluid dat u prettig vindt.
 • Probeer negatieve gevoelens die u hebt bij het geluid los te koppelen van de aanwezigheid ervan. Hierdoor hoort u het geluid nog wel, maar ervaart u toch minder hinder.
 • U kunt tijdelijk ergens anders gaan slapen om oververmoeidheid door bijvoorbeeld slapeloosheid te voorkomen.

Rol GGD regio Utrecht

 • We kunnen met behulp van een vragenlijst onderzoeken of uw gezondheidsklachten vermoedelijk het gevolg zijn van laagfrequent geluid, of dat er een medische oorzaak is.
 • We kunnen meedenken over een mogelijke bron van laagfrequent geluid.
 • We kunnen meedenken over mogelijke oplossingen en manieren om de hinder te verminderen.