Ga naar de inhoud

Extreem laagfrequente elektromagnetische velden

decoratief

Extreem laagfrequente elektromagnetische velden (ELF-EMV, grofweg 50 Hz) zijn overal waar elektriciteit gebruikt of getransporteerd wordt. Bijvoorbeeld in de nabijheid van hoogspanningslijnen, maar ook dichtbij een stofzuiger of elektrisch scheerapparaat. 

Gezondheid

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat kinderen die in de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn wonen een verhoogde kans op leukemie hebben. In Nederland zou het als gevolg van wonen bij bovengrondse hoogspanningslijnen gaan om ongeveer één extra kind met leukemie per twee jaar.

Tot nu toe is niet aangetoond hóe ELF-EM-velden leukemie kunnen veroorzaken. Daarnaast is niet bekend óf de extra leukemiegevallen ook echt worden veroorzaakt door ELF-EMV. Mogelijk kan de oorzaak ook iets anders zijn dat met hoogspanningslijnen samengaat.

Een mogelijk ander langetermijneffect is de ziekte van Alzheimer. In een Zwitsers onderzoek uit 2008 zijn aanwijzingen gevonden voor een mogelijk verband tussen het overlijden aan de ziekte van Alzheimer en het langdurig wonen in de nabijheid van hoogspanningslijnen. Uit deze ene studie kan echter nog geen conclusie getrokken worden. Ook hier geldt dat de oorzaak van dit verband niet bekend is.

Heel sterke ELF-EM velden (veel sterker dan op leefniveau in de buurt van hoogspanningslijnen) hebben effect op de spieren en op het netvlies.

Wat kunt u zelf doen?

Alhoewel het niet zeker is óf ELF-EMV leukemie bij kinderen veroorzaakt, zou u voor de zekerheid kunnen proberen om langdurige blootstelling van kinderen aan ELF-EMV zo veel mogelijk te beperken. Dit is lastig wanneer uw  woning (bijna) onder een hoogspanningslijn staat. Als uw woning grenst aan een transformatorhuisje kan dit soms wel. De sterkte van het magnetisch veld neemt namelijk snel af met de afstand tot de bron. Alleen in kamers die direct aan een transformatorhuisje grenzen komen soms verhoogde veldsterktes voor. U kan hier mogelijk rekening mee houden door een slimme verdeling en indeling van de kamers.

Simpele afschermmaatregelen om contact met ELF-EM-velden te verminderen zijn niet beschikbaar.

Rol GGD regio Utrecht

  • (Beleids)advisering aan bewoners en gemeenten in de regio van de GGD regio Utrecht.
  • Meewerken aan informatiebijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente.
  • Informatie verstrekken over EM-velden in relatie tot gezondheid.