Ga naar de inhoud

Leusden Mentaal Vitaal - Coalitie Erbij

In 2011 is de gemeente Leusden gestart met het project Leusden Mentaal Vitaal, wat is gericht op de preventie van eenzaamheid en depressie bij senioren van 55 jaar en ouder. Leusden Mentaal Vitaal is een samenwerkingsproject van gemeente Leusden, GGD regio Utrecht,  RIAGG Amersfoort, huisartsenpraktijk Achterveld, Stichting Welzijn Leusden en Larikslaan 2.

Lokale Coalitie Erbij Leusden

In september 2014, tijdens de nationale week tegen de eenzaamheid, vond in Leusden de conferentie ‘Kom erbij!’ plaats. De conferentie is georganiseerd vanuit de werkgroep Leusden Mentaal Vitaal in samenwerking met de landelijke organisatie Coalitie Erbij tegen Eenzaamheid. Het doel was, naast het thema 'eenzaamheid' bespreekbaar te maken, om ambassadeurs te krijgen die Mentaal Vitaal de komende jaren gaan ondersteunen maar die ook, binnen hun eigen netwerk het thema op de agenda houden. 16 nieuwe ambassadeurs hebben zich aangemeld vanuit diverse, lokale organisaties en platforms (professionals, vrijwilligers en burgers); samen vormen zij de ‘lokale Coalitie Erbij Leusden’.

Leusden koplopergemeente rond aanpak eenzaamheid

Daarnaast is Leusden Koplopergemeente rond aanpak eenzaamheid. Landelijk zijn er 17 gemeentes aangewezen om Koplopergemeente te zijn; Leusden participeert daarmee met andere koplopergemeenten in het landelijke projectleidersoverleg met Coalitie Erbij.
In 2014 is de gemeente Leusden is als ‘koplopergemeente geselecteerd om deel te nemen aan het landelijke project versterking aanpak eenzaamheid vanuit de landelijke Coalitie Erbij. Hiervoor is vanuit het Ministerie budget beschikbaar gesteld. Het oogmerk van dit tweejarig project (2015/2016) is te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid binnen de bestaande lokale sociale infrastructuur ten behoeve van een structurele verankering van aandacht voor eenzaamheid. Een onderdeel van het landelijk project is het faciliteren van deskundigheidsbevordering; zo kunnen de ambassadeurs van de koplopergemeenten deelnemen aan workshops, bijv. rond het signaleren van eenzaamheid.

Effectieve preventie van eenzaamheid

Leusden Mentaal Vitaal-Coalitie Erbij is gebaseerd op een integrale aanpak. Voor een effectieve preventie van eenzaamheid is een integrale aanpak nodig. Samen met de ambassadeurs van Coalitie Erbij zijn nieuwe, gezamenlijke doelstellingen geformuleerd waarbij de focus is verschoven naar eenzaamheid en de doelgroep is verbreed van senioren naar senioren, jongeren en volwassenen.
Een integrale aanpak preventie eenzaamheid is vooral gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid mensen. Hiervoor worden vier ‘pijlers’ ingezet: Voorlichting en educatie, signalering en advies, ondersteuning en inrichting van de omgeving.

Doel

Ambitie Leusden (lange termijn):

Zelfredzame en participerende burgers.

Hoofdoelstellingen (middellange termijn):

  • In de periode 2015-2018 is het percentage inwoners van Leusden die eenzaam zijn niet significant toegenomen. 
  • Aandacht voor preventie, vroegsignalering en de aanpak van eenzaamheid is structureel ingebed binnen de lokale basisinfrastructuur van het Sociaal Domein in Leusden

Subdoelstellingen:

  • Subdoelstelling 1: De bewustwording rond het bestaan en voorkomen van eenzaamheid onder burgers, vrijwilligers en professionals in de gemeente Leusden is toegenomen.
    De gemeente Leusden is als koplopergemeente betrokken bij de landelijke Coalitie Erbij. In dit kader voeren zij lokale campagnes die aansluiten bij de landelijke campagne tegen Eenzaamheid. Zo zijn er speciale zomercampagnes gericht op eenzaamheid in de stille zomerperiode en is er structureel aandacht aan het thema tijdens de ‘week tegen de eenzaamheid’ in september. 
  • Subdoelstelling 2: Inwoners, vrijwilligers en professionals in Leusden ondergaan deskundigheidsbevordering (van training tot tips) rond het signaleren van eenzaamheid in de gemeente Leusden. 
    Binnen Coalitie Erbij is deskundigheidsbevordering een belangrijke pijler; van het verspreiden van tips rond signaleren (ook ten behoeve van bewustwording) en het voeren van een goed gesprek tot het integraal samenwerken tussen de verschillende partners en het goed kunnen toeleiden middels een signaleringskaart. 
  • Subdoelstelling 3: De toeleiding is goed georganiseerd; professionals, burgers en vrijwilligers weten bij wie ze terecht kunnen met hun signaal rond eenzaamheid in de gemeente Leusden. In Leusden wordt in 2015 gestart met het ontwikkelen van een signaleringskaart in samenwerking met de lokale ambassadeurs. Deze kaart is voorzien van tips om eenzaamheid (in een vroeg stadium) te kunnen signaleren, tips om vervolgens het gesprek aan te gaan en waarheen vervolgens kan worden doorverwezen (sociale kaart).