Ga naar de inhoud

Houten Mentaal Vitaal

‘Houten Mentaal Vitaal’ besteedt speciale aandacht aan dementerenden en hun mantelzorgers. Hierbij wordt opgetrokken met de Werkgroep Geriatrie waarin de professionals in de zorg voor ouderen samenwerken en Alzheimer Nederland. De aandacht richt zich vooral op het vergroten van de kennis over (omgang met) dementie bij de inwoners van Houten in het algemeen en hulpdiensten en winkeliers in het bijzonder. Meer kennis over (omgang met) dementie vergroot immers de kans op een stevig netwerk zodat dementerenden langer en veiliger thuis kunnen blijven wonen en hun mantelzorgers zich ondersteund voelen.

Het project Houten Mentaal Vitaal is gestart in 2011.
De samenwerking met van Houten&co, Vitras, Rivas, Indigo, Zorgspectrum, GGDrU, IDO, Sociaal Loket en gemeente Houten heeft geleid tot meer samenhang in de lokale aanpak van eenzaamheid. Er is een signaleringskaart ontwikkeld en verspreid.
Er is samenwerking gerealiseerd met eerstelijnsvoorzieningen, waaronder de huisartsen. Dit is essentieel bij het verbeteren van de keten van signalering, toeleiding en hulpverlening. Dit gebeurt in project Welzijn voor ELKaar, waarbij welzijnswerk samenwerkt met de eerstelijnsvoorzieningen van Zorg in Houten.

Doelen Houten Mentaal Vitaal 2014-2017

 • Verhoging van de mentale vitaliteit (afname cijfers van eenzaamheid en depressie)  van volwassenen en kwetsbare groepen als langer thuiswonende ouderen, dementerenden, mantelzorgers en mensen die leven in sociale armoede.
 • Mensen met het ziektebeeld van dementie kunnen in Houten goed leven omdat Houten een dementievriendelijke gemeente is.

De uitdaging is om de cijfers van eenzaamheid niet verder te laten stijgen maar te laten dalen. De aangrijpingspunten zijn het blijven inzetten op  signaleren, toeleiden, hulpverlenen en preventie.

Projectresultaten

De resultaten van het project Houten Mentaal Vitaal zijn de tussendoelen uit de gezondheidsnota. De werkgroep denkt mee over de ontwikkeling van maatregelen en een praktisch ondersteuningsaanbod over de onderwerpen signaleren, toeleiden, hulpverlenen en preventie. De werkgroep heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het voorbereiden, presenteren en formuleren van aanbevelingen.

Signaleren en toeleiden

 • De signaleringskaart eenzaamheid is verder verspreid onder betrokkenen met een rol bij het signaleren van eenzaamheid zoals consulenten sociaal loket, vrijwilligers in zorg, welzijn of kerk.
 • Waar nodig zijn trainingen georganiseerd over het gebruik van de signaleringskaart.
 • Nagegaan is of alle ‘signaleerders’ in beeld zijn.

Hulpverlenen en normaliseren van zorg

 • De samenwerking in de keten van de zorg  van welzijnswerk tot eerstelijns voorzieningen is erg belangrijk. Het netwerk van de lokale samenwerking is versterkt en uitgebreid met nieuwe partners. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn bijvoorbeeld met Viveste  en ONVZ en eventueel anderen.
 • Met de Werkgroep Geriatrie is samengewerkt rondom het onderwerp “met dementie langer en veiliger thuis wonen en het ondersteunen van mantelzorgers”.  Het vergroten van kennis is een belangrijk onderwerp.
 • Er is aandacht geweest voor het onderwerp mobiliteit van ouderen.

Preventie en inrichten van de omgeving

 • De mogelijkheden voor langer thuis wonen zijn onderzocht met behulp van thuistechnologieën.
 • Er is ingezet op het actief betrekken van ouderen.

Aanpak

 • De werkgroep is een adviesgroep voor de gemeente en voor professionals. Adviezen hebben als doel richting te geven aan nieuw of ander gemeentelijk beleid en nieuw of ander handelen door professionals en vrijwilligers in de zorg.
 • De leden van de werkgroep zijn ambassadeurs  rondom het onderwerp binnen en buiten instellingen.
 • De werkgroep is een kerngroep en zij organiseert 4 themabijeenkomsten per jaar over onderwerpen in samenhang met de doelgroep, ontwikkelingen en nieuwe kennis. Voor de bijeenkomsten worden relevante lokale partners uitgenodigd.
  Partners kunnen zijn huisartsen, sociaal team, vrijwilligersorganisaties en wijkorganisaties, andere maatschappelijke (sport)organisaties en (zorg)instellingen.
  De thema’s worden jaarlijks geformuleerd.
 • Er wordt zo nodig samengewerkt met kennisinstituten als Movisie, Coalitie Erbij en Alzheimer Nederland. Er wordt  aangesloten bij landelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van thema’s zijn uitbreiden en versterken van netwerken en het belang voor de lokale samenwerking, uitwerking dementievriendelijke gemeente, digitale hulpmiddelen bij langer thuis wonen en eenzaamheid, preventie-acties en preventieve interventies rondom ouder worden.
 • Het resultaat, wordt geduid en vervat in een aanbeveling voor het College of professionals. Het is de taak van de werkgroepleden de aanbevelingen te communiceren en verder te verspreiden binnen en buiten instellingen in Houten. Het kan gaan om  nieuwe kennis, noodzaak tot ander handelen of de inzet van een nieuwe interventie.

Mentale Vitaliteit levert een bijdrage aan de transformatieopgave van de gemeente Houten. Mentale Vitaliteit stelt mensen in staat om langer gezond thuis te kunnen blijven wonen en te participeren in de samenleving en zich ook voor anderen in te zetten.
Andere projecten die hier ook een bijdrage aan proberen te leveren zijn bijvoorbeeld Welzijn voor Elkaar, het Wereldhuis, de Krachtfabriek en Thuistechnologie. Waar het mogelijk is worden krachten gebundeld.