Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Milieu & Gezondheid

 

GGD’en in Nederland krijgen jaarlijks enkele duizenden vragen van mensen die bezorgd zijn over mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door hun leefomgeving. Bij het maken van plannen voor de woonomgeving kunnen eventuele toekomstige problemen worden voorkomen door het gezondheidsaspect een plaats te geven in planvorming.

Door tijdens planvorming rekening te houden met onderwerpen zoals luchtkwaliteit en geluidhinder kan gezondheidsschade worden beperkt. Anderzijds kan de gezondheid ook juist worden verbeterd door een goede inrichting van de woonomgeving. Denk hierbij aan het op een juiste manier inzetten van groen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving en dat zij minder vaak de huisarts bezoeken.

Rol GGD bij advies en ondersteuning aan gemeenten

De GGD kan gemeenten adviseren bij bouw- of (her)inrichtingsprojecten over de gezondheidsaspecten die passen bij het karakter en de mogelijkheden van de locatie. Voor een goede samenwerking tussen de bouw- en ontwerpsector, ruimtelijke ordening en de gezondheidssector moeten gezondheidsdeskundigen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij ruimtelijke plannen. In de beginfase van het bouwproces is er vaak nog ruimte om andere keuzes te overwegen. Gezondheidskundige kennis kan helpen prioriteiten te stellen met het oog op regelgeving en (milieu)belangen. Voor nadelige gezondheidseffecten zijn vaak compenserende maatregelen te bedenken waardoor risico’s en hoge kosten kunnen worden voorkomen. Het team Milieu en Gezondheid kan gemeenten hierbij ondersteunen. 

Rol GGD bij advisering Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Deze wet heeft als doel een veilige en gezonde leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Doordat taken worden gedecentraliseerd krijgen gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk. Zo is het aan gemeenten om een omgevingsvisie en -plan op te stellen. Daarin kunnen ze gezondheid expliciet meenemen, zodat het onderwerp ook lokale aandacht krijgt in de afwegingen. GGD regio Utrecht kan hierover met gemeenten meedenken en adviseren.