Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Asielzoekers en statushouders

 

In het werkgebied van GGD regio Utrecht bevinden zich 3 COA-opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders

Publieke gezondheidszorg asielzoekers en statushouders

GGD regio Utrecht voert zowel publieke gezondheidszorgtaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als voor statushouders die in de gemeente wonen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Op de COA-opvanglocaties verblijven asielzoekers zolang hun asielaanvraag wordt behandeld en statushouders die nog geen huis in een gemeente toegewezen hebben gekregen. De COA-opvanglocaties in onze regio zijn:

  • Utrecht (Joseph Haydnlaan), zowel een gewoon AZC als opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV locatie). 
  • Leersum (Hoogstraat) zowel een gewoon AZC als opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV locatie)
  • Amersfoort (Barchman Wuytierslaan)*.

*De locatie Amersfoort is geen AZC maar een Gezinslocatie, waar gezinnen met minderjarige kinderen worden gehuisvest nadat hun asielprocedure is afgewezen. Zij dienen zich met terugkeer naar het land van herkomst bezig te houden, en hebben beperkte bewegingsvrijheid. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA beheert de locaties en faciliteert de ketenpartners in de opvang. Ook de GGD speelt hierin een rol. Via een landelijke meerjarige overeenkomst verleent elke lokale GGD bepaalde diensten ten behoeve van de COA-locaties, die vanuit COA rechtstreeks aan de GGD worden gefinancierd, en dus buiten de gemeentelijke begroting vallen.

Welke publieke gezondheidszorgtaken verleent de GGD binnen de COA-opvanglocaties?

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen (tot 18 jaar) tijdens periodieke contactmomenten. Zo kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarnaast voert de JGZ het Rijksvaccinatieprogramma uit; asielzoekerskinderen krijgen vaccinaties om ernstige infectieziekten zoals difterie, de bof, mazelen en polio te voorkomen.

Gezondheidsbevordering en/of -voorlichting

De gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) van GGD regio Utrecht geven groepsgewijs voorlichting aan asielzoekers over gezondheidsrisico’s en hoe zij die kunnen voorkomen. GGD regio Utrecht stelt jaarlijks per opvanglocatie, in afstemming met het COA en andere samenwerkingspartners, een werkplan gezondheidsbevordering op.
Ook voert de GGD op vraag individuele voorlichting seksuele gezondheid uit.

Infectieziektebestrijding- en preventie

GGD’en voeren de individuele en collectieve preventie van infectieziekten uit, volgens de richtlijnen van het RIVM. Hieronder vallen onder andere bron- en contactopsporing en het melden van meldingsplichtige infectieziekten, zoals hepatitis B, mazelen, kinkhoest en tuberculose (tbc). Daarnaast geeft de GGD het COA advies bij (mogelijke) infectieziektenuitbraken.

Hygiënecontrole van voorzieningen

GGD regio Utrecht voert jaarlijks een inspectie technische hygiënezorg (THZ) uit in alle COA-opvanglocaties. De GGD rapporteert hierover aan het COA. Indien nodig worden maatregelen getroffen om de hygiëne te verbeteren. Daarnaast geeft de GGD hygiëneadviezen en voorlichting aan COA-medewerkers en medewerkers van GezondheidsZorg Asielzoekers (de organisatie die de huisartsenzorg uitvoert op de asielzoekerscentra). Ook inspecteert GGD regio Utrecht alle nieuwe COA-opvanglocaties voor opening of binnen een maand na opening. 

Tuberculosebestrijding (tbc-bestrijding)

Alle asielzoekers uit landen waar tbc vaak voorkomt, worden bij aankomst in Nederland verplicht gescreend op tbc. Daarnaast nodigt de GGD asielzoekers en statushouders uit risicolanden elk half jaar, gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in Nederland, uit voor een vrijwillige tbc-vervolgscreening. Als blijkt dat men tbc heeft, vindt behandeling plaats en voert GGD regio Utrecht bron- en contactonderzoek uit.

De COA-opvanglocaties

Informatie over COA-opvanglocaties vindt u op de website van het COA